Warunki najmu w TBS

Liczba odwiedzających: 4727

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. może wynająć mieszkanie osobie fizycznej jeżeli spełnia następujące warunki:

1)    najemca  oraz  osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2)    posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia budynku w których znajduje się lokal,

3)    posiada stałe źródło dochodu,

4)    nie przekracza ustawowo określonego maksymalnego dochodu tj:

a.     dla budynków wybudowanych do dnia 30 września 2009 r. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu  nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o: 

  • 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

b.     dla budynków wybudowanych po 30 września 2009 r. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego   nie przekracza:

  • 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

 

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków przyszły Najemca powinien dopełni następujących obowiązków:

1)    Złożyć deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy z ostatnich trzech miesięcy oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

2)    Zawrzeć umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu, którego będzie najemcą oraz dokona jej wpłaty. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu.

Partycypant, w zamian za partycypowanie w kosztach budowy lokalu, nabywa prawo do zawarcia umowy najmu mieszkania, zgodnie z zasadami najmu mieszkań. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi na rzecz najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

Umowa partycypacji określa szczegółowe zasady partycypacji.

3)    Dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji stanowi dwunastokrotność  miesięcznego czynszu.  

Po zakończeniu najmu kwota kaucji podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu oraz ewentualnych kosztów uszkodzenia elementów wyposażenia lub wykończenia lokalu.