Historia

Liczba odwiedzających: 3044

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane uchwałą Rady Gminy Wyszków Nr XXXVI/54/98 z dnia 26 marca 1998r.

Zasady funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego określa ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995 r. Ustawa o niektórych formach (...) dała podstawy funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak również powstania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, gromadzącego kapitał kredytowy na wsparcie budownictwa mieszkaniowego z pomocą środków z budżetu państwa.

Podstawowym celem działalności TBS jest budowa domów mieszkalnych na wynajem i ich utrzymanie.

Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, ustawodawca przewidział dla TBS-ów możliwości innych działań, w szczególności związanych z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą i pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

Towarzystwa działają na zasadzie "non profit"; są nastawione w większym stopniu na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niż generowanie zysków. Wszystkie wypracowane środki przeznaczają na realizację podstawowego celu tj. budowę mieszkań.

Program społecznego budownictwa czynszowego zakłada stosowanie umiarkowanych czynszów i jest adresowany do gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, w szczególności rodzin młodych, nie posiadających prawa do własnego mieszkania jak również zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego i środków własnych na jego zakup.

Czynsz płacony przez najemców powinien być ekonomiczny; jego wysokość musi wystarczyć na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę, pokrycie kosztów eksploatacji i remontów ale jednocześnie jest ograniczona ustawowo do:

 1. 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.;
 2. 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w ppkt. a) - w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa utworzonego z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.), zwany dalej "KZN";

Dostępność mieszkań na wynajem ułatwia rodzinom mobilność związaną z karierą zawodową. Społeczne budownictwo czynszowe jest rozwiązaniem doskonale wpisującym się pomiędzy mieszkania socjalne oraz komercyjne. Słusznie więc Towarzystwa są uważane za ważne ogniwa realizacji polityki mieszkaniowej gmin.

System społecznego budownictwa czynszowego funkcjonuje w oparciu o partnerstwo publiczno - prywatne. Umożliwia łączenie kapitałów publicznych z budżetu państwa w formie preferencyjnych kredytów i budżetów gmin oraz osób fizycznych zainteresowanych najmem i zakładów pracy w formie partycypacji.

 

Wyszkowskie TBS Sp. z o.o. zarządza:

 1. mieszkaniowym zasobem własnym, w tym lokalami mieszkalnymi w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS przy ul. Tadeusza Kościuszki 35A, Tadeusza Kościuszki 41A, 1 Maja 23a, 1 Maja 23, Łączna 10 i 12, lokalami usługowymi, stanowiskami w garażach podziemnych  i garażami,  
 2. mieszkaniowym zasobem gminnym na zlecenie, obejmującym m.in. 14 wspólnot mieszkaniowych, budynki socjalne, budynki komunalne.

 

Wyszkowskie TBS Sp. z o.o. prowadzi działalność w ramach:

 1. zarządzania majątkiem Spółki;
 2. przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury;
 3. zarządzania lokalami usługowymi w zasobach własnych;
 4. zarządzania nieruchomościami  gminnymi, mieszkalnymi i komercyjnymi;
 5. usług doradczych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii(usługa odpłatna);
 6. zarządzania cmentarzem miejskim;
 7. zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów.