Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Oferta na zarządzanie nieruchomością

 

Mam przyjemność przedstawić ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością. Zarządzanie prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte przede wszystkim w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksie  cywilnym”, „Prawie budowlanym” i innych aktach prawnych.

 

Zarządzamy również nieruchomościami o charakterze komercyjnym i mieszkaniowym. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu obiektami technicznymi.

 

W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością proponujemy, żeby wynagrodzenie za zarządzanie pozostało na poziomie wynagrodzenia innych przez nas zarządzanych nieruchomości. Nadmieniam, że wynagrodzenie podlega swobodnej negocjacji i jesteśmy otwarty na dyskusję w tym zakresie.

 

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest typowy dla wszystkich zarządców, a szczegółowo zostaje doprecyzowany w umowie zawartej ze Wspólnotą reprezentowaną przez jej Pełnomocników. Nasze działanie na nieruchomości jest odzwierciedleniem woli właścicieli - na podstawie zebranych informacji przygotowujemy plany zamierzeń, które po zatwierdzeniu przez właścicieli są podstawą dalszej działalności zarządcy. W pracy zarządcy szczególnie ważne są sugestie i propozycje właścicieli dotyczące sposobu prowadzenia zarządu nieruchomością.

 

Chcielibyśmy podkreślić, że dzięki współpracy z właścicielami lokali udało nam się przyczynić do zracjonalizowania kosztów utrzymania nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami opieramy na pełnej przejrzystości. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do złożenia ofert na wykonanie zadania wcześniej zatwierdzonego w Planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli właścicieli lokali następuje otwarcie i analiza ofert; po wspólnej analizie zapraszamy do dalszych negocjacji wybranych oferentów; po wyborze Wykonawcy zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wynegocjowanych przez właścicieli warunków.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że przy takim działaniu zarządcy nieruchomością właściciele lokali mają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy jest dopilnowanie wykonania przedmiotu umowy.

 

Ponadto godziny funkcjonowania biura dostosowane są do potrzeb właścicieli lokali – Siedziba spółki która mieści się w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 1  czynna jest od godz. 7.00 do godz. 15.00. Oczywiście w przypadku konieczności spotykamy się z właścicielami lokali także w innych uzgodnionych wcześniej terminach.

 

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej