Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Umowa najmu jest zawierana na czas nieoznaczony. Każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest stroną umowy najmu.

 

Wszystkie osoby zamieszkujące w mieszkaniach Towarzystwa mają te same prawa i obowiązki: wszyscy mają prawo kontynuować najem lokalu po opuszczeniu go przez któregokolwiek współ najemcę, wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają obowiązek spełniać warunki ustawowe, a za zobowiązania finansowe (czynsz, media) odpowiadają solidarnie.

 

Najemcy lokali w zasobach TBS opłacają czynsz regulowany, którego wysokość w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, (aktualnie wysokość miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania nie może przekraczać:

[(2693x1m2) : 12] x 0,04 = 8,98 PLN

 

Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za:

- energię elektryczną wg wskazań licznika

- gaz wg wskazań licznika

- energię cieplną

- wodę i odprowadzenie ścieków wg wskazań licznika

- wywóz nieczystości stałych.

 

Nasze doświadczenie

 

-  Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  działa na rynku nieruchomości od 1998 roku. Zajmujemy się zarządzeniem nieruchomościami i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi,

-  Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest jedną z najprężniej rozwijających się firm zarządzających nieruchomościami na rynku wyszkowskim. Aktualnie zarządzamy 14 Wspólnotami Mieszkaniowymi.

 

Profesjonalny zespół

 

-  Zatrudniamy wysokiej klasy fachowców z bogatym doświadczeniem w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Nasz zespół to licencjonowani zarządcy nieruchomości, administratorzy z wykształceniem technicznym oraz księgowe wyspecjalizowane w rozliczaniu Wspólnot Mieszkaniowych.

-  W celu stałego utrzymania sprawności technicznej obiektu nasz zespół wyspecjalizowanych fachowców zapewni rzetelną obsługę techniczną Państwa nieruchomości.

-  Zespół doświadczonych księgowych oraz nowoczesny, rozbudowany system stworzony z myślą o nieruchomościach mieszkaniowych umożliwiają prowadzenie rzetelnej i przejrzystej rachunkowości dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Jako doświadczeni zarządcy nieruchomości dbamy także o należyty przepływ należności. Monitorujemy na bieżąco zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków, prowadzimy windykację należności od właścicieli lokali i kontrahentów, dzięki czemu nie dopuszczamy do powstania zaległości długoterminowych.

-  Sprawne zarządzanie nieruchomościami wymaga nie tylko znajomości przepisów i doświadczenia, ale także szerokiej wiedzy. Cały nasz zespół systematycznie podnosi kwalifikacje dzięki szkoleniom związanym z szeroką tematyką zarządzania nieruchomościami, administracji i obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 

Mamy przyjemność przedstawić ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością. Zarządzanie prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte przede wszystkim w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksie  cywilnym”, „Prawie budowlanym” i innych aktach prawnych.

Zarządzamy również nieruchomościami o charakterze komercyjnym i mieszkaniowym. Mamy także doświadczenie w zarządzaniu obiektami technicznymi.

W przypadku powierzenia nam zarządzania nieruchomością proponujemy, żeby wynagrodzenie za zarządzanie pozostało na poziomie wynagrodzenia innych przez nas zarządzanych nieruchomości. Nadmieniam, że wynagrodzenie podlega swobodnej negocjacji i jesteśmy otwarty na dyskusję w tym zakresie.

 

Obsługa techniczna obejmuje m.in.:

-  przechowywanie dokumentacji technicznej,

-  prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,

-  zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia,

-  zapewnienie bieżącej konserwacji,

-  zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii,

-  przygotowanie planów remontowych,

-  bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,

-  kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,

-  kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

-  doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami.

 

W ramach gospodarki ekonomiczno-finansowej oferujemy m.in.:

-  prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie,

-  przygotowywanie projektów planów gospodarczych,

-  przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,

-  dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,

-  okresowe sporządzanie  sprawozdań finansowych,

-  przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,

-  windykacja należności,

-  nadzór nad windykacją sądową,

-  pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych.

 

W zakres obsługi administracyjno-eksploatacyjnej wchodzą m.in.:

-  organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,

-  protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera,

-  prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,

-  prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,

-  zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,

-  obecność dedykowanego Administratora na terenie nieruchomości dostosowana do potrzeb mieszkańców i specyfiki obiektu,

-  bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych

-  udzielanie  właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność,

-  przygotowywanie i obsługa zebrań.

 

W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:

-  analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,

-  reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,

-  porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną,

-  przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,

-  przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów,

-  zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość.

 

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej