Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Nowe mieszkania na wynajem w systemie TBS

 

Wyszkowskie TBS planuje rozpoczęcie budowy nowych mieszkań w Wyszkowie, przeznaczonych na wynajem.

 

Wnioskodawców, którzy dotychczas złożyli wnioski o wynajem, prosimy o ich aktualizację.

 

Wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, zainteresowanych wynajęciem mieszkania w systemie TBS, prosimy o zgłaszanie do Wyszkowskiego TBS, ul. Komunalna 1 w celu złożenia wniosku o wynajem.

 

Biuro czynne od godz. 07.00–15.00 pn.- pt.

 

 

Warunki najmu w TBS

Najemcą lokalu mieszkalnego w zasobach własnych Wyszkowskiego TBS Sp. z o. o. może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe warunki:

 

1. najemca lokalu oraz osoby wskazane do wspólnego zamieszkania w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta

Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS.

Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

 

2. gospodarstwo domowe przyszłego najemcy osiąga dochody w wysokości pozwalającej na terminowe regulowanie czynszu i zużyte media

3. zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego łączny dochód osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu, nie może przekroczyć 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, o więcej niż:

- 20% w gospodarstwie domowym jednoosobowym

- 80% w gospodarstwie domowym  dwuosobowym

- dalsze 40% na każdą dodatkową osobę, w gospodarstwie domowym w większej liczbie osób.

 

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TBS jest uprawnione do weryfikowania poziomu dochodów swoich najemców. Każdy najemca raz na 2 lata, w terminie do 31 maja, zobowiązany jest złożyć deklarację, w której powinien wykazać wysokość średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego, a także fakt nabycia prawa do innego mieszkania.

 

Decyzja Komisji

O przydziale mieszkań decyduje komisja złożona z przedstawicieli Gminy Wyszków oraz TBS. Komisja przydziela lokale na podstawie zasad wynajmu mieszkań w zasobach Wyszkowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.

Listy zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników wywieszane są na tablicy ogłoszeń siedzibie TBS i Urzędu Miejskiego.

 

Umowa najmu mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji.

 

Umowa najmu jest zawierana na czas nieoznaczony. Każda osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest stroną umowy najmu.

 

Wszystkie osoby zamieszkujące w mieszkaniach Towarzystwa mają te same prawa i obowiązki: wszyscy mają prawo kontynuować najem lokalu po opuszczeniu go przez któregokolwiek współ najemcę, wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają obowiązek spełniać warunki ustawowe, a za zobowiązania finansowe (czynsz, media) odpowiadają solidarnie.

 

Czynsz w TBS

Wysokość czynszu w skali  roku nie może przekraczać 5% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

 

Wskaźnik / 12 miesięcy x 5% = maksymalna stawka czynszu za m2

 

Wartość odtworzeniowa to wartość lokalu stanowiąca iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Wartość odtworzeniową ustala Wojewoda Mazowiecki na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany  będzie do ponoszenia opłat za:

- energię elektryczną wg wskazań licznika

- gaz wg wskazań licznika

- energię cieplną

- wodę i odprowadzanie ścieków wg wskazań licznika.

 

Kaucja

Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu.

Kaucję wpłaca się przed podpisaniem umowy najmu.

W przypadku rozwiązania umowy najmu i po zdaniu lokalu kaucja jest zwracana. Od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt koniecznych napraw oraz zużycia elementów wyposażenia mieszkania.

 

Finansowanie inwestycji przez Bank

Bank udziela finansowania zwrotnego (kredytu) do wysokości nie większej niż 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowlanego. Kredyt jest udzielony na okres nie dłuższy niż 30 lat.

 

Umowa partycypacji

Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców. Wpłaty wynoszą do 25% kosztów budowy lokalu mieszkalnego.

 

Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą - z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do użytkowania - Towarzystwo Budownictwa Społecznego zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego.

 

Partycypantem może być:

- osoba fizyczna;

- pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników;

- osoba  mająca interes w uzyskaniu lokalu mieszkalnego  przez wskazaną przez nią osobę;

- powiat, gmina lub związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego.

 

Partycypantem może zostać najemca, członkowie rodziny najemcy (rodzice, rodzeństwo) lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.

 

Finansowanie partycypacji w TBS

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne.

Istnieje możliwość wycofania przez partycypanta wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną w celu sfinansowania wkładu partycypacyjnego.

 

Istnieje także możliwość uzyskania kredytu lokatorskiego na pokrycie w całości, lub w części wkładu partycypacyjnego.

 

Zasób Gminy Wyszków

Umowy najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszków są zawierane na podstawie skierowań do zawarcia umów najmu, wydawanych przez Urząd Miejski w Wyszkowie.

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej