Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej

 

Historia

 

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane uchwałą Rady Gminy Wyszków Nr XXXVI/54/98 z dnia 26 marca 1998r.. Zasady funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego określa ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995. Ustawa o niektórych formach (...) dała podstawy funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak również powstania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, gromadzącego kapitał kredytowy na wsparcie budownictwa mieszkaniowego z pomocą środków z budżetu państwa.

 

Podstawowym celem działalności TBS jest budowa domów mieszkalnych na wynajem i ich utrzymanie.

 

Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, ustawodawca przewidział dla TBS-ów możliwości innych działań, w szczególności związanych z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą i pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

 

Towarzystwa działają na zasadzie "non profit"; są nastawione w większym stopniu na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niż generowanie zysków. Wszystkie wypracowane środki przeznaczają na realizację podstawowego celu tj. budowę mieszkań.

 

Program społecznego budownictwa czynszowego zakłada stosowanie umiarkowanych czynszów i jest adresowany do gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, w szczególności rodzin młodych, nie posiadających prawa do własnego mieszkania jak również zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego i środków własnych na jego zakup.

 

Czynsz płacony przez najemców musi być ekonomiczny; jego wysokość musi wystarczyć na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę, pokrycie kosztów eksploatacji i remontów ale jednocześnie jest ograniczona ustawowo do 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 

Dostępność mieszkań na wynajem ułatwia rodzinom mobilność związaną z karierą zawodową. Społeczne budownictwo czynszowe jest rozwiązaniem doskonale wpisującym się pomiędzy mieszkania socjalne oraz komercyjne. Słusznie więc Towarzystwa są uważane za ważne ogniwa realizacji polityki mieszkaniowej gmin.

 

System społecznego budownictwa czynszowego funkcjonuje w oparciu o partnerstwo publiczno - prywatne. Umożliwia łączenie kapitałów publicznych z budżetu państwa w formie preferencyjnych kredytów i budżetów gmin oraz osób fizycznych zainteresowanych najmem i zakładów pracy w formie partycypacji.